شهريه تحصيلی

شهريه تحصيلي متوسطه

مقطع تحصيلي

هزينه ثابت يك سال تحصيلي

هزينه هر واحد

 (35 دلار)

جمع كل (دلار)

شهریه با دلار

 4200 تومان

پايه هفتم (29 واحد)

160

1015

1175

 4/935/000

 پايه هشتم (29 واحد)

160

1015

1175

4/935/000

پايه نهم (29 واحد)

160

1015

1175

 4/935/000

مقطع تحصيلي

هزينه ثابت يك سال تحصيلي

هزينه هر واحد

 (45 دلار)

جمع كل (دلار)

 

رياضی و انسانی و تجربی

دهم (35 واحد)

160

1575

1735

 7/287/000

يازدهم(35 واحد)

160

1575

1735

 7/287/000 

دوازدهم(35 واحد)

160

1575

1735

 7/287/000 

کاردانش

دهم(17 واحد)

160

765

925

 3/885/000

يازدهم(24 واحد)

160

1080

1240

5/208/000

دوازدهم(20 واحد)

160 + 80 دلار کل مهارت ها

900

1140

 4/788/000

سوم متوسطه

رياضی و انسانی (33 واحد)

160

1485

1645

 6/909/000

تجربی (32 واحد)

160

1440

1600

 6/720/000

شهريه تحصيلي پيش دانشگاهي

رشته تحصيلي

هزينه ثابت يك سال تحصيلي

هزينه هر واحد

 (45 دلار)

جمع كل (دلار)

 

پيش دانشگاهی

رياضي – تجربي – انسانی – هنر(24 واحد)

160

1080

1240

 5/208/000