دروس پایه دهم انسانی

کد درسنام درستعداد واحد
10011دینی ،اخلاق و قرآن12
10021عربی ،زبان قرآن 12
10031فارسی12
10041نگارش12
10051ریاضی14
10071آمادگی دفاعی13
10081زبان خارجی13
10091تربیت بدنی12
10111شیمی13
10121آزمایشگاه علوم تجربی12
10131جغرافی عمومی و استان شناسی2
10141زیست شناسی13
10291فیزیک13
14031تفکر  و سواد رسانه ای2
 جمع واحد ها                                                             35