دروس پایه سوم ابتدایی

قرآن
فارسی
ریاضی
علوم
هنر
تربیت بدنی
هدیه های آسمانی
شایستگی های عمومی
مطالعات اجتماعی