دروس پایه یازدهم تجربی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

11011

دینی ،اخلاق و قرآن2

2

11021

عربی ،زبان قرآن 2

2

11031

فارسی2

2

11041

نگارش2

1

11081

زبان خارجی2

3

11091

تربیت بدنی2

2

11111

شیمی2

3

11121

آزمایشگاه علوم تجربی2

1

11131

انسان و محیط زیست

2

11141

تاریخ معاصر

2

11151

زمین شناسی

2

11161

ریاضی2

4

11171

زیست شناسی2

4

11331

فیزیک2

3

14011

هنر

2

 

جمع واحد ها                                                               35

واحدها طی2 ترم دی ماه و خرداد به دانش آموزان داده میشود

در صورت نیاز به اخذ واحد در شهریور هم مقدور می باشد.