دروس کارودانش

کد درس

نام درس

تعداد واحد

10011

دینی ،اخلاق و قرآن1

2

10021

عربی ،زبان قرآن 1

2

10031

فارسی1

2

10041

نگارش1

2

10051

ریاضی1

4

10071

آمادگی دفاعی1

3

10081

زبان خارجی1

3

10091

تربیت بدنی1

2

10111

شیمی1

3

10121

آزمایشگاه علوم تجربی1

2

10131

جغرافی عمومی و استان شناسی

2

10141

زیست شناسی1

3

10291

فیزیک1

3

14031

تفکر  و سواد رسانه ای

2

 

جمع واحد ها                                                             35