آزمون های آزمایشی از طریق سامانه آموزش الکترونیکی مطابقه برنامه ریزی انجام شده  جهت آماده سازی دانش آموزان برگزار می گردد.

Print Friendly, PDF & Email