شهریه

شهریه به حساب مدرسه آموزش  از راه دور روشنگر واریز گردد.

حساب بانک سامان
محمد آقامیرزایی (مدیرمدرسه آموزش از راه دور روشنگر)
شماره شبای حساب
IR120560080780000928254001
شماره حساب
۸۰۷-۸۰۰-۹۲۸۲۵۴-۱
شماره کارت متصل به حساب
۶۲۱۹۸۶۱۰۴۴۳۵۴۷۸۴

Print Friendly, PDF & Email