شهریه ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با تخفیف در مدرسه راه دور روشنگر

شهریه به حساب مدیر مدرسه آموزش  از راه دور روشنگر(محمد آقامیرزائی)واریز گردد.

شبای بانک سامان

IR120560080780000928254001

شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۰۴۴۳۵۴۷۸۴

شهریه مصوب

Print Friendly, PDF & Email