شهریه

شهریه به حساب مدیر مدرسه آموزش  از راه دور روشنگر(محمد آقامیرزائی)واریز گردد.

شبای حساب ۱۹۳۳۰۵۰۰۳۸بانک ملت
۹۴۰۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۹۳۳۰۵۰۰۳۸
شماره کارت
۶۱۰۴۳۳۷۸۳۴۱۷۴۱۴۴

Print Friendly, PDF & Email