شهریه

شهریه به حساب مدیر مدرسه آموزش  از راه دور روشنگر(محمد آقامیرزائی)واریز گردد.

شبای بانک تجارت

IR890180000000003807606807

شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۲۲۲۴۱۱۰۸۳

Print Friendly, PDF & Email