نام  کشور

آدرس سایت مدرسه در خارج از کشور

ایروانارمنستان

http://yerevanschool.ir

آنکاراترکیه

http://ankara22bahman.studentnetwork.ir/#/page/

استانبولترکیه

http://fajristanbul.studentnetwork.ir/#/page/

گرجستانتفلیس

http://www.maftg.blogfa.com/
Print Friendly, PDF & Email