مدرسه آموزش از راه دور روشنگر هزینه های ثبت نام دانش آموزان را با مناسب ترین شهریه و با تعرفه دولتی و ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می نماید.

Print Friendly, PDF & Email